APEL
Dodane przez zt dnia Czerwiec 24 2010 09:07:36
Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Premiera Donalda Tuska, Sejmu i Senatu


Stan polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego osiągnął poziom krytyczny.
Poziom finasowania tych dziedzin jest żałośnie niski. Sieć szkól wyższych charakteryzuje nadmierne rozproszenie. Mamy ponad 130 uczelni publicznych i ponad 300 uczelni niepublicznych. Uczelnie niepubliczne prezentują niski poziom akademicki - zaledwie kilka ma uprawnienia habilitacyjne a ledwie około dwudziestu ma prawa doktoryzowania. Niskie płace pracowników nauki i uczelni wyższych doprowadziły do wieloetatowości, która przybrała już postać patologii. Około siedemdziesięciu procent polskich profesorów pracuje na więcej niż na jednym etacie. Szkodliwość wieloetatowości łatwo uchwycić, studiując dane statystyczne. Najlepiej w międzynarodowych porównaniach wypadają nauki ścisłe, w których wieloetatowość jest ciągle zjawiskiem mniejszościowym.

Apelujemy o zdecydowane działania, które odwrócą te procesy degradacji.


Podstawowym celem reform powinna być likwidacja patologii: niskich płac, wieloetatowości, niskich nakładów na naukę.


Reformy powinny rozpocząć się od powrotu do schematu płacowego 3:2:1:1. Ten ład płacowy stworzył rząd AWS, wcielił w życie rząd SLD a rozmontował go ostatni rząd SLD w 2005 roku. Powrót do schematu 3:2:1:1 powinien wiązać się z likwidacją wieloetatowości, przynajmniej wśród profesorów tytularnych.


Nie należy szukać liberalnej drogi do rozwiązania polskich problemów. Unijna strategia Europa 2020 zakłada osiągnięcie 3-procentowego udziału w produkcie krajowym brutto nakładów na działalność badawczo-rozwojową w roku 2020. Nie wolno poddawać w wątpliwość tej strategii, co czyni obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Sygnatariusze Apelu są przeciwni nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiele z przyjętych poprawek utrwala istniejące nieprawidłowości. Istnieje znaczące ryzyko rozproszenia środków publicznych na nowe podmioty. Nowelizacja ustawy o tak szerokim zakresie powinna być poprzedzona przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Sygnatariusze Apelu :

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący komisji zakładowych uczelni krakowskich

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego