Postulaty "Solidarności" wobec zbliżających się wyborów nowych władz UŚ
Dodane przez zt dnia Luty 22 2016 20:17:02
Uniwersytet to przede wszystkim wspólnota ludzi

Wobec zbliżających się wyborów nowych Władz Uniwersyteckich Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ sformułowała program, który adresuje do naszego środowiska akademickiego, jako punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata.
W naszych postulatach zawiera się głównie troska o rozwój i sytuację pracowników, bez których najlepiej wyposażone budynki i laboratoria nie spełnią swej funkcji. Mają one jeden wspólny cel: zapewnienie godnych warunków pracy wszystkich grup zawodowych na UŚ, a przede wszystkim odsunięcie groźby powstania luki pokoleniowej wśród kadry akademickiej.

Postulaty „Solidarności” wobec zbliżających się wyborów nowych władz Uniwersytetu Śląskiego

Sprawy pracownicze

Zasadniczym postulatem jest kwestia stabilizacji warunków zatrudnienia na Uniwersytecie oraz zdecydowane ograniczenie zatrudnienia w ramach tzw. „outsourcingu”, czyli zlecania różnych zadań firmom zewnętrznym, co w niektórych przypadkach może grozić obniżeniem poziomu jakości usług – w konsekwencji gorszym funkcjonowaniem Uniwersytetu. Realizację tego celu widzimy przez:

Sprawy płacowe i finansowanie nauki

Rozwiązania w tej grupie zagadnień zależą w sposób oczywisty nie od władz Uniwersytetu tylko od Rządu i Sejmu. Chcemy jednak zobligować przyszłe Władze naszej uczelni do zdecydowanych działań promujących w wymienionych ośrodkach decyzyjnych wdrożenie konkretnych rozwiązań, które w krótkim czasie (w perspektywie 2 lat) odwróciłyby dotychczasowe negatywne tendencje. Przypomnijmy podstawowe fakty i zagrożenia:

Sprawy socjalne

Skoro szybkie uzyskanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego nie jest w gestii Władz uczelni, to przynajmniej poprawa warunków pracy i udogodnień socjalnych może być jednym z czynników zachęcających do związania kariery zawodowej, szczególnie młodych ludzi, z Uniwersytetem. Postulujemy więc podjąć dyskusje na temat:
.
Władze uczelni