Katowice, dnia 11 maja 2015 r.

 

 

                                                                                              Jego Magnificencja

                                                                                              Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

 

                                                                                              Rektor Uniwersytetu Śląskiego

                                                                                              w Katowicach

 

 

Szanowny Panie Rektorze,

 

 

W związku z projektem zarządzenia dotyczącego ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. wnosimy następujące uwagi:

1. Konsultowany projekt zarządzenia dotyka wyłącznie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którym – w myśl Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni –
zaleca się wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w sierpniu (14 kolejnych dni kalendarzowych). Należy podkreślić, że wymiar ich urlopu wynosi:

·        20 dni – jeżeli pracownik posiada staż pracy krótszy niż 10 lat;

·        26 dni – jeżeli pracownik posiada staż pracy co najmniej 10 lat.

Wprowadzenie w życie proponowanego zarządzenia dotyczącego urlopu na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r., spowodowałoby, że każdy pracownik niebędący nauczycielem  musiałby 10 dni roboczych w roku 2015 przeznaczyć na wypoczynek w sierpniu, 4 dni – w grudniu i 2 dni – w styczniu. Do tego należałoby dodać 4. dni urlopu na żądanie.

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Nakazanie planowania urlopu w drodze zarządzenia w ściśle określonych terminach oznacza planowanie urlopów bez uwzględnienia wniosków pracowników. Nie jest to umotywowane tokiem pracy, lecz chęcią szukania oszczędności. Kłóci się to jednak z jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych wynikającym z Kodeksu pracy, aby planować urlopy z uwzględnieniem wniosków pracowników. Tu one są z góry pomijane, co powoduje rozgoryczenie pracowników pozbawionych możliwości swobodnego planowania urlopu z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej.

Reasumując, zgodnie z zasadą corocznego urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Udzielenie urlopu pracownikom odbywać się powinno zgodnie z planem urlopów lub po

 

 

uzgodnieniu z pracownikiem- na jego wniosek.

Proponowany natomiast  w zarządzeniu urlop ma charakter przymusowy, a takie działanie pracodawcy wkracza bardzo mocno w sferę uprawnień pracowniczych  ograniczając je, a więc, poza pewnymi wyjątkami, jest prawnie niedopuszczalne.

2. Sytuacja, w której pracodawca dąży do uzyskania oszczędności z tytułu przejściowego niewykonywania pracy przez pracowników zakładu pracy jest objęta hipotezą z art. 81 § 1 i 2 Kodeksu pracy i zaliczana przez ustawodawcę do kategorii „przyczyn dotyczących pracodawcy” oraz „przestoju niezawinionego przez pracownika”. Jak stanowi art. 81 § 1 Kodeksu pracy: „Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie...” Przepisy te pozwalają na skorzystanie z możliwości udzielenia pracownikom dni wolnych – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

3. Nie zostały zbadane wymierne korzyści ekonomiczne podczas urlopów grudniowo-styczniowych, kiedy trudno wyłączyć ogrzewanie budynków oraz oświetlenie, ponieważ wiele osób  musi pracować w tym czasie.

4. Plany urlopów sporządzono na początku roku kalendarzowego i niektórzy pracownicy już wykorzystali część swoich urlopów, a pozostałą przeznaczyli na sierpień (realizacja Zarządzenia nr 18 z 2014 r.). W związku z tym nie będą mieli możliwości skorzystania z urlopu w grudniu 2015. Rodzi się tu pytanie – co z pracownikami, którzy w grudniu 2015 będą mieli już wykorzystany urlop przysługujący za rok 2015? Czy oni będą mogli świadczyć pracę?

 

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej uwarunkowania, proponujemy wypracowanie innego rozwiązania, uwzględniającego interesy pracowników oraz potrzeby Uczelni. Można by skorzystać z prawa pracodawcy do udzielenia pracownikom czasu wolnego, dodatkowych dni wolnych etc.

W ostateczności, jeśli korzyści z nieświadczenia pracy na przełomie roku przez pracowników są znaczne, a powyżej proponowane rozwiązania niemożliwe do realizacji, wówczas proponujemy rozważenie możliwości udzielenia pracownikom dni wolnych – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

                                                                               z wyrazami szacunku

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

przy Uniwersytecie Śląskim

 

 

NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu Śląskiego