19 Listopad 2017 00:17
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Konferencja naukowa "W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku.


70 rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich


Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.
5 czerwca 2013 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.
Komunikat Komisji Zakładowej w sprawie porozumienia płacowego w Uniwersytecie Śląskim
Komunikat Komisji Zakładowej
w sprawie porozumienia płacowego w Uniwersytecie Śląskim zawartym między Rektorem a związkami zawodowymi
w dniu 5 czerwca 2013 r.


5 czerwca zostało podpisane porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Śląskiego od dnia 1 stycznia 2013 r. Szczegóły ustaleń znajdują się w załączonym dokumencie porozumienia.

Podstawowe zasady przeprowadzenia regulacji płac dotyczą rozdziału kwoty przyznanej na podwyżki na część obligatoryjną do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 75% u nauczycieli akademickich i 80% u nie nauczycieli, a pozostałą część – 25% u nauczycieli i 20% u nienauczycieli przeznacza się na część ocenną.

Podwyżki będą realizowane w dwóch etapach:

I etap regulacji wynagrodzeń– podwyżka automatyczna wraz z wyrównaniem od 1 stycznia będzie wypłacona najwcześniej 15 lipca br.

II etap regulacji wynagrodzeń – część ocenna - zostanie zrealizowana w terminie późniejszym do 15 listopada wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 r. Ta część podwyżki przyznana będzie na czas określony tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Z wnioskiem o przyznanie podwyżki wynikającej z oceny może wystąpić zarówno sam zainteresowany, jak i przełożony pracownika. Zastosowane kryteria uznania zostaną podane do wiadomości pracowników i skonsultowane ze związkami zawodowymi.

Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali zorganizowanie spotkania JM Rektora z pracownikami w celu objaśnienia istoty podjętej polityki płacowej w naszej uczelni. Pracownicy powinni wyjaśnić różne swoje wątpliwości i zadać nurtujące ich pytania. Spotkanie odbędzie się jeszcze w czerwcu, a o konkretnym terminie środowisko nasze zostanie powiadomione wcześniej.

Sprawa podwyżek
Szanowni Państwo,

Dotarły do nas głosy z różnych wydziałów, że środowisko nie zna związkowych propozycji zasad przeprowadzenia tegorocznych podwyżek wynagrodzeń. Pragniemy poinformować, że stanowisko związków – ZNP i NSZZ „Solidarność” przedstawiliśmy 17 maja br., na pierwszym spotkaniu z władzami rektorskimi w sprawie podwyżek (załącznik nr 1). Postulowaliśmy, żeby tę pierwszą podwyżkę w 2013 r. potraktować antyinflacyjnie i dać równą kwotę w poszczególnych grupach pracowniczych, uwzględniając 5% rezerwę dla JM Rektora i 5% dla Dziekanów i Kierowników Jednostek. Podkreśliliśmy, powołując się na głosy wszystkich grup pracowniczych, że takie są oczekiwania środowiska, gdyż od wielu lat nie było regulacji płac w publicznych szkołach wyższych.

J.M. Rektor zaproponował inne zasady podziału: 70% obligatoryjnie i 30% uznaniowo, zgodnie z wynikami ewaluacji wszystkich pracowników. Z taką koncepcją J.M. Rektor zapoznał także pracowników niektórych wydziałów.

Związki zawodowe nadal podtrzymują opinię na temat charakteru tegorocznej podwyżki, która nawet nie pokrywa skutków inflacji. Dodatkowo, konieczność podniesienia wynagrodzeń 1624 pracownikom w styczniu br., do minimalnych stawek w taryfikatorze, świadczy o niskich zarobkach w naszej uczelni.

Te wszystkie przyczyny skłaniają nas do zaprezentowania kolejnego, wspólnie wypracowanego stanowiska podziału środków na wynagrodzenia w tym roku z dnia 24.05.2013 r., zawartego w piśmie do Dziekanów i Kierowników Jednostek (załącznik nr 2)
.

Uważamy, że można rozważyć przyjęcie w grupie nauczycieli akademickich stawek wynikających z taryfikatora (załącznik nr 3), co różnicowałoby kwoty przyznane nauczycielom na poszczególnych stanowiskach. Można by dodatkowo uwzględnić podniesienie stawki w grupie najsłabiej zarabiających nauczycieli. Natomiast w grupach nienauczycieli należałoby uwzględnić jednakową kwotę dla wszystkich, z ewentualnie niewielką częścią uznaniową.

Wszystkie elementy uznaniowe powinny być przyznane wg jasno określonych kryteriów. Nie można żadnej części wynagrodzenia dać w formie dodatków specjalnych, gdyż te środki mogą być tylko przeznaczone na podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych.

Niniejsze pismo przesyłamy również do wiadomości J. M. Rektora.


Z wyrazami szacunku

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej UOZ ZNP przy UŚ

Ewa Żurawska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” UŚ

Załącznik nr 1 wspólne stanowisko związkowe
Załącznik nr 2 Pismo do Dziekanów i Kierowników Jednostek
Załącznik nr 3 tabela z wynagrodzeniamiKomunikat KZ NSZZ "Solidarność" UŚ w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.
Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” UŚ
w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń
pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.


W dniu 17 maja odbyły się pierwsze rozmowy płacowe z władzami UŚ. Związki Zawodowe działające w naszej uczelni przekazały wspólnie wypracowane stanowisko dotyczące zasad przyznawania podwyżek. Władze przedstawiły swoje propozycje. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. O dalszych postępach w rozmowach będziemy informować na bieżąco.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego
Komunikat w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń
Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” UŚ
w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń
pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.


W związku ze zbliżającym się terminem spotkań i uzgodnień między władzami uczelni a związkami zawodowymi zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu obydwie organizacje związkowe – NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego powołały 17 kwietnia br. wspólny zespół negocjacyjny, który będzie prezentował stanowisko związków zawodowych w rozmowach z władzami rektorskimi.

Równocześnie zostało wystosowane pismo do Magnificencji z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania zgodnie z dyspozycją prawną zawartą w ustawie o związkach zawodowych zobowiązanych do uzgadniania z pracodawcą zasad wynagradzania.

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszych komunikatów, w których będziemy informowali o postępach rozmów.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego

Pismo Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego do premiera Donalda Tuska
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

26 marca na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim przeprowadzony został generalny strajk solidarnościowy. Uczestnicy akcji protestacyjnej poparli sześć postulatów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w których zarysowane są propozycje działań dotyczących kluczowych dla przyszłości kraju zmian w systemie społeczno-gospodarczym naszego państwa. czytaj ...
Apel KSN
Apel KSN NSZZ "Solidarność" o udział w akcjach protestacyjnych w dniu 26 marca 2013
Uchwała nr 2/2013
Uchwała nr 2/2013
KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
z dnia7 marca 2013 r.

W związku z zapowiedzianym na dzień 26.03.2013 r. strajkiem przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ, WZZ Sierpień 80, ZZ Kontra) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego podejmuje następujące formy wsparcia strajku generalnego:

  • szeroka akcja informacyjna wśród pracowników na temat przyczyn i celu strajku generalnego oraz poważnych zagrożeń stojących przed naszym regionem (bezrobocie, upadek gospodarki, zubożenie społeczeństwa, brak perspektyw dla ludzi młodych);

  • informowanie studentów o celu i motywach strajku,

  • oflagowanie, oplakatowanie i rozdawanie ulotek,

  • udział w manifestacji w Katowicach przed Urzędem Wojewódzkim w dniu 26.03.2013 w godz. 9.00-10.00, a także w manifestacji przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu w godz. 9.00-10.00.

Komisja Zakładowa poinformuje Rektora i Dziekanów o wsparciu strajku generalnego w powyższych formach.
Przewodnicząca
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego

mgr Ewa Żurawska


Apel w związku ze strajkiem generalnym
Apel KZ NSZZ „Solidarność” UŚ

do pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego
w związku ze strajkiem generalnym na Śląsku we wtorek,
26 marca br., w godz. 6.00-10.00


Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki