24 Kwiecień 2018 18:02
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

UWAGA !
Do 2 lipca br. zbieramy podpisy pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera, Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" przed przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Prosimy o aktywne włączenie się w akcję wszystkich pracowników.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Ewa Żurawska
Podpisy - plik do pobrania (plik xls 28KB)
APEL
Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Premiera Donalda Tuska, Sejmu i Senatu


Stan polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego osiągnął poziom krytyczny.
Poziom finasowania tych dziedzin jest żałośnie niski. Sieć szkól wyższych charakteryzuje nadmierne rozproszenie. Mamy ponad 130 uczelni publicznych i ponad 300 uczelni niepublicznych. Uczelnie niepubliczne prezentują niski poziom akademicki - zaledwie kilka ma uprawnienia habilitacyjne a ledwie około dwudziestu ma prawa doktoryzowania. Niskie płace pracowników nauki i uczelni wyższych doprowadziły do wieloetatowości, która przybrała już postać patologii. Około siedemdziesięciu procent polskich profesorów pracuje na więcej niż na jednym etacie. Szkodliwość wieloetatowości łatwo uchwycić, studiując dane statystyczne. Najlepiej w międzynarodowych porównaniach wypadają nauki ścisłe, w których wieloetatowość jest ciągle zjawiskiem mniejszościowym.

Apelujemy o zdecydowane działania, które odwrócą te procesy degradacji.


Podstawowym celem reform powinna być likwidacja patologii: niskich płac, wieloetatowości, niskich nakładów na naukę.


Reformy powinny rozpocząć się od powrotu do schematu płacowego 3:2:1:1. Ten ład płacowy stworzył rząd AWS, wcielił w życie rząd SLD a rozmontował go ostatni rząd SLD w 2005 roku. Powrót do schematu 3:2:1:1 powinien wiązać się z likwidacją wieloetatowości, przynajmniej wśród profesorów tytularnych.


Nie należy szukać liberalnej drogi do rozwiązania polskich problemów. Unijna strategia Europa 2020 zakłada osiągnięcie 3-procentowego udziału w produkcie krajowym brutto nakładów na działalność badawczo-rozwojową w roku 2020. Nie wolno poddawać w wątpliwość tej strategii, co czyni obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Sygnatariusze Apelu są przeciwni nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiele z przyjętych poprawek utrwala istniejące nieprawidłowości. Istnieje znaczące ryzyko rozproszenia środków publicznych na nowe podmioty. Nowelizacja ustawy o tak szerokim zakresie powinna być poprzedzona przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Sygnatariusze Apelu :

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący komisji zakładowych uczelni krakowskich

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego


PROTEST
KOMUNIKAT w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych
KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych im. prof. W. Pańki w Turzym Polu


7.06.2010 r. w VII Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Teatralnych w Zespole Szkół im. Prof. W. Pańki w Turzym Polu NSZZ „Solidarność Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali Maria i Janusz Krzanowscy (Koło Emerytów).

„Kolejny raz spotkaliśmy fantastyczne dzieci i oddanych im pedagogów, którzy przygotowali i opracowali tańce i humorystyczne scenki. W Przeglądzie wzięło udział ok. 250 dzieci. Reprezentowane były szkoły podstawowe i gimnazjalne, Centrum Kultur Pogranicza z Krosna oraz Ośrodek Nauki i Pracy dla Niepełnosprawnych w Sanoku. Gospodarze zaprezentowali dwa zespoły taneczne i Teatr Lalki i Aktora. Młodzi aktorzy świetnie interpretowali wiersz Jana Brzechwy: „Leciała mucha z Łodzi do Zgierza...". Na uwagę zasłużyli tancerze zespołu ludowego z Górek, a najwięcej oklasków przypadło tancerzom z Ośrodka w Sanoku. Świetnie stroje przywiózł zespół "Kleks" z Krosna.

Pokazy oglądali liczni widzowie i zaproszeni goście m.in.: Pan Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, przedstawiciel NIK Pan Dariusz Pelc, delegacja Kuratorium w Rzeszowie (Oddział w Krosnie), oraz nasza "solidarnościowa" delegacja.”


KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie Regulaminu ZFŚS


Uprzejmie informujemy, że został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 1 czerwca 2010 r.
Mimo postulatów pracowników nie zostały zmienione wysokości progów przychodów, które określają wysokość przyznawanych świadczeń. Na wniosek związków zawodowych działających w Uczelni zmieniono kwoty różnych dofinansowań w następujący sposób:

  • Wypoczynek pracowników (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 1900, do 1800, 1000 zł.
    Jedyni żywiciele rodziny mogą otrzymać świadczenie w podwyższonej wysokości.
  • Wypoczynek emerytów rencistów (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 700, do 600, do 350 zł.
  • Sanatoria – zrównano kwoty dofinansowania leczenia sanatoryjnego dla emerytów i rencistów z kwotami przeznaczonymi dla pracowników.
  • Zapomogi materialne – zwiększono kwoty udzielanych zapomóg o 200 zł w każdym zakresie przychodów.
  • Jednorazowe dofinansowanie świąteczne – zwiększono odpowiednio do 600, do 500, do 400 zł.

  • Pożyczki – zwiększono również niektóre wysokości pożyczek z ZFŚS.

    Pełny tekst Regulaminu ZFŚS dostępny jest na stronie internetowej www.us.edu.pl

Komunikat "FORUM ZWIĄZKOWE"
V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W dniach 2 – 4 października 2009 r. w Lublinie odbyło się V UNIWERSYTECKIE FORUM ZWIĄZKOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisje Zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.
więcej...
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UNESCO NA TEMAT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UNESCO NA TEMAT SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Paryż, 5-8 LIPCA 2009


Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022