18 Listopad 2017 23:59
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

"Solidarność" nie poprze żadnej partii
ŻYCIE WARSZAWY.PL

W najbliższych wyborach na rekomendację związku mogą liczyć tylko pojedynczy kandydaci PO lub PiS – zapowiedział szef „Solidarności” Piotr Duda.

Zaprosznie na spotkanie noworoczne
Projekt rozporządzenia MNiSW
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu informacja o projekcie rozporządzenia z MNiSW, którego tekst można znaleźć na stronie internetowej
Proszę o pilne i szybkie nadsyłanie uwag do tego projektu do Komisji Zakładowej, która całość opracuje i przekaże do Krajowej Sekcji Nauki.
Serdecznie pozdrawiam.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego
Spotkanie z Senatorami PO
Szanowni Państwo


29 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" śląskich uczelni (zrzeszonych w RSN i w KSN) z Senatorami Platformy Obywatelskiej, Panami: Zbigniewem Meresem i Zbigniewem Szaleńcem.

Gospodarzem spotkania była KZ Uniwersytetu Śl. i jej Przewodnicząca, Koleżanka Ewa Żurawska. Celem była prezentacja wielu naszych zastrzeżeń do nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i in. ustaw, a także apel do nich i PO o poparcie w Senacie poprawki do budżetu państwa na rok przyszły, polegającej na zwiększeniu o kwotę 500 mln zł wydatków na szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem jej na podwyżki płac w uczelniach publicznych.

Uzyskaliśmy zapewnienie poważnego potraktowania naszych licznych zastrzeżeń do nowelizacji jw. i jej przebiegu, a także apelu ws. 500 mln zł. Ustaliliśmy również termin kolejnego spotkania (w szerszym gronie, w połowie stycznia 2011r.) .

Pozdrawiam i Dosiego Roku!


Kazimierz Siciński
Członek Prezydium KSN
Przewodniczący RSN K-ce


Stanowisko nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ "Solidarność"
Stanowisko nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie nowelizacji ustaw: „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk"

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informacje o sposobie procedowania nowelizowanych ustaw w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przyjęty pośpieszny tryb pracy nie daje szansy na usunięcie wszystkich błędów projektu rządowego.

Ograniczenie samorządności uczelni publicznych i środowiska akademickiego, ograniczenie praw pracowniczych nauczycieli akademickich oraz zmniejszenie stabilności zatrudnienia, przy rozszerzeniu możliwości finansowania z budżetu Państwa uczelni niepublicznych (bez wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe), nie tylko nie będzie sprzyjało trwałemu rozwojowi szkolnictwa wyższego, ale doprowadzi do upadku wielu wartościowych jednostek.

Z całą mocą ostrzegamy przed odbieraniem nauczycielom akademickim praw nabytych, w tym mianowania i prawa do pracy bez ograniczenia granicy wiekowej. Protestujemy stanowczo przeciw projektom dyskryminacji kobiet zatrudnionych na stanowiskach adiunkta oraz profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego i nie posiadających tytułu profesora.

Warszawa, 11.12.2010
Ustawa - prawo o szkolnictwie wyższym
Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany
przez premiera Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
niektórych innych ustaw. Projekt (druk sejmowy 3391) trafił do Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży.


Zasadniczy kierunek zmian istniejącej ustawy, tempo procedowania, nieuwzględnienie
wniosków pochodzących z konsultacji, budzą obawy o rozwój naukowy oraz reguły
współistnienia wspólnot akademickich. Oto pytania narzucające się uważnemu czytelnikowi.
...więcej
Uświadomienie rządzącym konieczności zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" w porozumieniu z Krajową Radą Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP zorganizowała w środę 1 grudnia 2010 akcję informacyjno – protestacyjną na temat konieczności zwiększenia nakładów budżetowych przeznaczonych na Naukę i Szkolnictwo Wyższe.
W ramach tej akcji w samo południe została zorganizowana pikieta przed Sejmem RP i przekazana petycja do Premiera RP Donalda Tuska na ręce Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.
Także w innych ośrodkach akademickich odbyły się podobne akcje informacyjno-protestacyjne.
...więcej
W Sejmie o uczelniach- grudzień 2010

01.12. Warszawa (PAP) - Uczelnia będzie musiała uzyskać zgodę ministra za zwiększenie liczby studentów, a do tzw. minimum kadrowego wykładowca będzie się liczył tylko na jednej uczelni - takie m.in. przepisy projektu nowelizacji ustawy o uczelniach zaakceptowała w środę sejmowa podkomisja.

"Zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2 proc. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra nadzorującego uczelnię" - taki m.in. zapis rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zaakceptowali w środę członkowie podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego, działającej w ramach sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.
"Staramy się doprowadzić do restrukturyzacji kształcenia, aby uczelnie (...) mogły przeprowadzić restrukturyzację i nie przyjmowały studentów na najsłabsze kierunki studiów i nie kształciły bezrobotnych absolwentów" - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka rekomendując posłom przyjęcie tego przepisu.

Przewodnicząca podkomisji Krystyna Łybacka z SLD argumentowała, że przepis ten służy przede wszystkim ochronie interesów uczelni niepublicznych, które mogłyby tracić płacących czesne studentów na rzecz uczelni publicznych, które przyjęłyby ich na bezpłatne studia stacjonarne. "Wnoszę o usunięcie tego ograniczenia i skreślenie tego zapisu" - powiedziała Łybacka.

"Mamy obecnie sytuację, w której zwiększać musimy finansowanie uczelni publicznych z budżetu państwa (...) wedle zwiększającej się liczby studentów. To jest ssanie z budżetu państwa, którego rząd w obecnej sytuacji nie może zaakceptować" - tłumaczyła Kudrycka.

Ostatecznie posłowie zaakceptowali rządową propozycję przepisu. Podkomisja przyjęła jednak poprawkę wyłączającą spod tego rygoru uczelnie artystyczne.
Posłowie zgodzili się też z rządową propozycją dotyczącą tzw. minimum kadrowego, czyli wymagań dotyczących liczby pracowników i ich stopnia naukowego, które uczelnia musi spełnić, żeby mieć prawo do prowadzenia studiów na danym kierunku. Przyjęty przez podkomisję przepis w rządowym projekcie mówi, że pracownik może być zaliczony do minimum kadrowego tylko na tej uczelni, na której jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i jest to jego tzw. pierwszy etat. Jeżeli nowelizacja zostanie ostatecznie uchwalona, tylko jedna uczelnia, inaczej niż obecnie, będzie mogła zaliczyć danego pracownika do swojego minimum kadrowego.

Posłowie postanowili też zaakceptować przepis ułatwiający spełnienie minimum kadrowego uczelniom prowadzącym studia o charakterze praktycznym. Mówi on, że w takich przypadkach do minimum kadrowego można zamiast jednego doktora habilitowanego zatrudnić dwóch doktorów, a zamiast jednego doktora dwóch magistrów. Przy czym podkomisja uzgodniła, że przepis ten będzie przeredagowany w trakcie późniejszych prac, o co wnioskowała rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, powiedziała :

"Ten zapis postrzegany jest przez środowisko tak, że jeden doktor habilitowany równa się dwóm doktorom, a jeden doktor równa się dwóm magistrom i tak dalej, co prowadzi do absurdu". Kontrowersje wzbudził też zapis, który nakłada na rektorów uczelni niepublicznych obowiązek składania co roku sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego na ręce ministra szkolnictwa wyższego, protestowali przeciw niemu przedstawiciele tych uczelni. Kudrycka kontrargumentowała, że przepis ten zabezpiecza prywatne uczelnie przed restrykcjami ze strony Unii Europejskiej, która ogranicza ich wspieranie z budżetu państwa. "Każda uczelnia niepubliczna korzysta z jakichś środków budżetowych, np. funduszu stypendialnego" - powiedziała. Posłowie przyjęli poprawkę wyłączającą spod tego rygoru uczelnie artystyczne.

Podkomisja ma zakończyć prace do 15 stycznia.(PAP)

Pikieta
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" apeluje do wszystkich członków Związku oraz do całej społeczności akademickiej o wzięcie udziału w Pikietach przed Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju 1 grudnia br. o godz. 12:00. Podczas pikiet na ręce wojewodów złożone zostaną petycje do Premiera RP o przyjęcie poprawki zwiększającej przyszłoroczny budżet.

WALCZYMY O POPRAWĘ NASZYCH WYNAGRODZEŃ !!!

1.XII.2010 r Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska godz. 1200Memorandum
Memorandum o współpracy Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajowej Sekcji PAN NSZZ "Solidarność".

Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” w Uniwersytecie Śląskim
Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” w Uniwersytecie Śląskim.
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy „Solidarności” na budynku Instytutu Fizyki.


Uroczystość rozpoczęła się 10 listopada 2010 r. w Auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki. Po powitaniu gości przez Ewę Żurawską, przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, głos zabrali: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ, ks. abp dr Damian Zimoń – metropolita katowicki, Bogdan Biś – reprezentujący Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” – wręczył statuetkę przedstawiającą bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę z napisem: Ks. Jerzy Popiełuszko / 1947-1984 / Kapelan Solidarności / „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”/ W 25 rocznicę celebry Mszy Świętej w Bytomiu / 8 października 2009 roku, ks. prałat dr Stanisław Puchała – kapelan „Solidarności”, dr inż. Kazimierz Siciński – przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, inż. Michał Luty – współorganizator Wszechnicy Górnośląskiej, Anna Skrzypek – przewodnicząca NZS UŚ oraz prof. zw. Alicja Ratuszna – współzałożycielka NSZZ „Solidarność” w UŚ. Prezentację o historii „Solidarności” w naszej uczelni przygotował prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik, a komentował dr Jan Jelonek – pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UŚ. Ostatnimi wystąpieniami były wypowiedzi mgr. Jana Jurkiewicza – współzałożyciela NZS UŚ oraz prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy „Solidarności” na budynku Instytutu Fizyki UŚ dokonała prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna. Tablicę poświęcił ks. abp Damian Zimoń.

Uczestnicy uroczystości wpisali się do Księgi Pamiątkowej, obejrzeli plansze z historią „Solidarności” oraz spotkali się w klubie Instytutu Fizyki.

14 listopada w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Mszę św. w intencji Członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego z okazji 30. rocznicy powstania Związku sprawował ks. prałat Stanisław Sierla – były duszpasterz akademicki, a Mszy św. przewodniczył ks. prałat dr Stanisław Puchała. Podczas Mszy św. śpiewał Chór Archikatedralny pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.
Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki