19 Luty 2018 12:27
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ "Solidarność"
Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ „Solidarność”
z dnia 16 marca 2011 r.

12 marca odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych zrzeszonych w Sekcji.

Przewodniczący KSN, prof. Edward Malec, dokonał oceny prac parlamentarnych nad Ustawą i stosownych działań KSN. Podsumowaniem pracy Senatu RP było stwierdzenie o sprzeczności senackich poprawek z Konstytucją RP, gdyż naruszają prawa nabyte pracowników. Stanowią one odstępstwo od kompromisowych zapisów wypracowanych podczas długotrwałych obrad w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zatwierdzonych przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.

Przewodniczący KSN zwracał się prośbą do Posłów RP o odrzucenie dwu spośród poprawek przyjętych przez Senat RP, ale niestety Sejm podtrzymał stanowisko Senatu.

W związku z powyższym zostały podjęte stosowne stanowisko i uchwała w sprawie dalszego postępowania z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku, zaczynając od wystąpienia do Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, sporu zbiorowego z Rządem RP, a w razie niepowodzenia mediacji przeprowadzenia referendum strajkowego.

W załączeniu stanowiska i uchwała KSN i KK NSZZ "Solidarność".

Stanowisko KK w sprawie ustawy - O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Stanowisko KK
w sprawie ustawy - O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki -
uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" uważa, że uchwalony projekt ustawy O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wprowadza rozwiązania szkodliwe dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Utrwalając istniejące nieprawidłowości, prowadzi do destabilizacji zatrudnienia (art. 118 i 132). Umożliwia zwalnianie nawet pracowników mianowanych już po jednokrotnej ocenie negatywnej. Ustawa odbiera prawa nabyte (art. 120 oraz przepisy przejściowe art. 22 i 37).

Dotychczasowy status pracowników naukowych gwarantował niezależność od wpływów politycznych i dawał możliwość swobodnej pracy naukowej. Znowelizowana ustawy zmienia ten stan rzeczy. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uważa, że wbrew intencjom ustawodawcy nastąpi obniżenie poziomu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Poziom wynagrodzeń pracowników akademickich stanowi barierę dla rozwoju polskiej nauki, w szczególności zatrudniania w uczelniach najzdolniejszych absolwentów. Ponadto aktualny system płacowy ogranicza możliwości zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników niebędących nauczycielami akademickimi niezbędnej do profesjonalnego zarządzania uczelniami i efektywnego prowadzenia badań.

Dlatego KK domaga się przede wszystkim zwiększenia tych nakładów.


Stanowisko KSN NSZZ "Solidarność" z dnia 12 marca 2011 r.
Stanowisko
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
z dnia 12 marca 2011 r.
w sprawie poprawy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz respektowania praw nabytych nauczycieli akademickich.


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec niskich nakładów budżetowych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w roku 2011 i braku woli ich zwiększenia w roku 2012 . Nakłady budżetowe na naukę i szkolnictwo wyższe należą do najniższych w Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że nie da się budować innowacyjnej gospodarki ani osiągnąć postępu cywilizacyjnego, materialnego i kulturowego Polski bez znacznego zwiększenia wydatków budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe.

KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że niezbędne jest zagwarantowanie środków finansowych w budżecie państwa na powrót do koncepcji ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym i PAN wg zasad ukształtowanych w latach 2001-2005. Określały one przeciętne wynagrodzenia finansowane z tzw. dotacji stacjonarnej dydaktycznej w poszczególnych grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie relacji 3:2:1,25:1,25 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” w obecnym kształcie zawiera rozwiązania szkodliwe. Wiele przyjętych zapisów utrwala istniejące nieprawidłowości. Ustawa narusza swobody akademickie i odbiera prawa nabyte. W ustawie zabrakło zapisu gwarantującego wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe. Reformie nie będzie sprzyjać destabilizacja zatrudnienia kadry naukowej i wymuszanie jej mobilności bez znaczących bodźców finansowych. Dotychczasowy status pracowników naukowych potencjalnie dawał niezależność od wpływów politycznych i możliwość swobodnej pracy naukowej. Znowelizowana ustawa zmienia ten stan rzeczy, praktycznie znosząc mianowanie i umożliwiając łatwe zwalniania nawet profesorów tytularnych. Szczególnie pogarsza się status młodych pracowników - wbrew deklaracjom twórców zmian - w myśl projektowanej ustawy nakłada się na nich nowe wymagania i obowiązki, zwiększa poczucie zagrożenia i utrudnia start życiowy. Ponadto nadal nieznane są szczegółowe zapisy rozporządzeń wykonawczych, zwłaszcza odnoszące się do procedury habilitacyjnej, co zwiększa niepewność w kształtowaniu kariery naukowej młodych pracowników nauki.

KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że potrzebna jest mobilizacja środowisk uczelnianych do czynnego działania, do publicznego wyrażenia swojego protestu wobec niskich płac, ograniczania wolności akademickich i odbierania praw nabytych. W tej sytuacji konieczne jest wszczęcie sporu zbiorowego z rządem RP.

Domagamy się zagwarantowania środków finansowych w budżecie państwa na powrót do koncepcji ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym, poszanowania praw nabytych, niezależności statusu pracowników uczelni od wpływów politycznych, możliwości swobodnej pracy naukowej i prawa do wolnej, otwartej i bezpłatnej edukacji dla wszystkich.

Uchwała nr 1 Rady KSN
Uchwała nr 1
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Wrocław, dnia 12 marca 2011 roku


w sprawie dalszego postępowania nad ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Rady po przyjęciu przez Sejm RP ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw do podjęcia następujących działań:

§ 1

Wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o niepodpisywanie powołanej ustawy.

§ 2

W przypadku oddalenia wniosku przez Prezydenta RP wszcząć procedurę skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności podpisanej przez Prezydenta RP w/w ustawy z Konstytucją RP.

§3

Wszczęcie sporu zbiorowego z Rządem RP w sprawie poprawy wynagrodzeń w relacji do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W razie niepowodzenia mediacji, należy przygotować się do przeprowadzenia referendum strajkowego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Polskie Radio Katowice - Kawa na ławę
W związku z projektem nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego został zaproszony 2 marca 2011 do Radia Katowice, do programu "Kawa na ławę", dr Antoni Winiarski.

Nagranie można odsłuchać
Prace nad ustawą
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki, prof. Edward Malec zachęca wszystkich do wejścia na stronę Salon 24 i śledzić sondaż na temat ustawy oraz wziąć udział w głosowaniu. W tej chwili 71% wyraża niewiarę w dobre skutki ustawy jeśli chodzi o poziom kształcenia.
W załączeniu informacje PAP o przebiegu prac nad ustawą w Senacie.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa ŻurawskaUstawa „Prawo o szkolnictwie wyższym…” w Senacie RP

Senacka komisja obradowała 28 lutego br.
Ponad 100 poprawek do ustaw reformujących szkolnictwo wyższe
zaproponowała senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Senatorowie
omawiali w poniedziałek rządowy projekt nowelizacji. Ustawą i
poprawkami do niej Senat ma zająć się w środę(2 marca) i w czwartek (3 marca).

Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zakłada
m.in. wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów. Tylko najlepsi
studenci byliby, w myśl nowych przepisów, zwolnieni z tej opłaty.

Inną ze zmian, które wprowadza nowelizacja, jest ograniczenie tzw.
wieloetatowości. Jeśli ustawa wejdzie w życie, wykładowcy zatrudnieni
na uczelniach publicznych będą mogli pracować na etacie tylko w jednej
jeszcze placówce naukowej lub akademickiej, a i na to będą musieli
uzyskać zgodę rektora.

Na poniedziałkowym posiedzeniu senatorowie przyjęli głównie poprawki
redakcyjne i legislacyjne, precyzujące poszczególne przepisy ustawy.
Debatowali jednak i głosowali także nad kilkunastoma innymi
poprawkami. Większość z nich dotyczyła praw pracowników uczelni.

Uchwalenie jednej z tych poprawek wzbudziło sprzeciw związków
zawodowych. Poprawka dotyczyła przepisu ograniczającego okres
zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta do ośmiu lat. Według
rządowego projektu, przez ten czas pracownik musiałby zrobić doktorat
(asystent) lub habilitację (adiunkt), a jeśli nie zrobiłby tego,
straciłby stanowisko.

Podczas prac w Sejmie posłowie przyjęli poprawkę do ustawy,
pozwalającej zachować dotychczasowe zasady zatrudnienia osobom, które
już są asystentami lub adiunktami. Teraz, poprzez przyjęcie poprawki,
senatorowie przywrócili rządowy zapis, że do tego ośmioletniego okresu
wliczają się już lata przepracowane na stanowisku adiunkta lub
asystenta przed wejściem w życie ustawy.

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" w przekazanym PAP oświadczeniu
napisali, że jeśli ustawa zostanie uchwalona w takim brzmieniu, to
niektórzy adiunkci mogą w październiku 2011 r. zostać postawieni przed
koniecznością habilitowania się w ciągu dwóch lat (bo tyle czasu minie
od wejścia w życie ustawy do momentu, kiedy zacznie obowiązywać ten
konkretny przepis), albo stracą stanowisko. "Jest to ewidentne
pogwałcenie praw nabytych" - ocenili związkowcy.

Natomiast inną poprawkę związek pochwalił. Wśród przepisów
zmieniających niektóre inne ustawy, powiązane ze szkolnictwem wyższym,
znalazła się nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mówiąca, że
pensje pracowników PAN określi rozporządzeniem minister nauki "na
zasadach określonych (...) w ustawie (...) Prawo o szkolnictwie
wyższym".

Obecnie obowiązująca ustawa o PAN pozwala ustalać wysokość wynagrodzeń
indywidualnie w każdym z instytutów, w ramach układów zbiorowych,
przez co, zdaniem związkowców, pensje naukowców zatrudnionych w PAN są
niższe niż równych im stopniem naukowym wykładowców akademickich.

Senatorowie przychylili się również do głosów przedstawicieli
studentów, którzy wskazywali, że absolwenci studiów licencjackich
tracą status studenta na kilka miesięcy zanim rozpoczną studia
magisterskie. Przez to np. w wakacje pomiędzy studiami pierwszego a
drugiego stopnia nie mogą korzystać z ulgowych biletów. Senatorowie
przyjęli poprawkę, w myśl której absolwenci studiów licencjackich będą
ze zniżek korzystać przez kilka miesięcy po ukończeniu studiów. ULA

PAP - Nauka w Polsce


APEL Prezydium KK
Apel
Prezydium KK
nr 48/11
ws. ustawy o zmianie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" uchwalonej przez Sejm dnia 4 lutego 2011 r.
Sprawozdanie z przebiegu pikiety
Sprawozdanie z przebiegu pikiety Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed Senatem RP w dniu 2 marca 2011 r.


2 marca 2011 r. odbyła się pikieta Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed gmachem Senatu RP. Była ona reakcją na niekorzystne zapisy w nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym…”. Projekt ustawy, przegłosowany wcześniej w Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, został przekazany do komisji senackiej, która 28 lutego obradowała w tej sprawie, dając nadzieję na reakcję w kwestii poprawek wnoszonych wcześniej przez „Solidarność”.

W pikiecie uczestniczyli przedstawiciele uczelni krakowskich, śląskich, poznańskich, gdańskich, lubelskich, wrocławskich i warszawskich oraz pracownicy instytutów PAN, a także przedstawiciele ZNP. Liczbę uczestników wynosiła około 150 - 200 osób.

Wśród zebranych pojawili się także posłowie – Ryszard Terlecki i Artur Górski.
Podczas pikiety wystąpił Ryszard Proksa (szef Sekretariatu Nauki i Oświaty) z apelem Prezydium Komisji Krajowej "S" do Parlamentu RP w sprawie odrzucenia niekorzystnych zapisów w nowelizacji ustawy.
Był to z pewnością najważniejszy akcent pikiety, starannie przemilczany przez media;
Przemawiali także:
Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego;
Teresa Włodarczyk, przewodnicząca „Solidarności” PAN,
Janusz Rak, szef akademickiej ZNP,

Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność", z mocnym wezwaniem do odrzucenia ustawy.
Przedstawiciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Adamczyk;
Reprezentant Demokratycznego Zrzeszenia Studentów, Lapski.
Potem nastąpiła część artystyczna. Wystąpił Jan Pietrzak, który dowcipnie skomentował współczesną sytuację polityczną, a Grzegorz Dudziński zaśpiewał piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.

Pojawił się także senator Zbigniew Romaszewski, który zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie ustawy.

Następnie 5-osobowa delegacja (Włodarczyk, Malec, Rak, Lapski, Adamczyk) udała się na spotkanie z senatorami, Kazimierzem Wiatrem i Ryszardem Góreckim.
Senatorowie stwierdzili, że w poniedziałek, 28 lutego, doszło w 2 sprawach do przełamania międzypartyjnego, co może przybliżyć możliwość porozumienia się w sprawie poprawek do projektu nowelizacji ustawy. Senator K. Wiatr podkreślił także, że do takiego porozumienia może dojść wtedy, gdy są ściśle określone priorytety.
W petycji KSN były właśnie uwzględnione kwestie najważniejsze, czyli sprawy płacowe (art. 151 i 105 dla PAN) i prawa nabyte (artykuł przejściowy 22).

Obydwaj senatorowie podkreślali, że jest mało prawdopodobne, by poprawki Komisji zostały utrzymane przez Senat w pełnym składzie.
Na zakończenie rozmowy przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” zapowiedział publikację ogłoszenia z wynikami głosowania w Senacie nad wnoszonymi problemami, jeżeli nie zostaną uwzględnione najważniejsze propozycje poprawek.

Opinia RSN Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
Opinia
z dnia 17 lutego 2011 roku
Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
na temat ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

przekazanej do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
KSN - ogłoszenie
Reforma szkolnictwa wyższego: naruszenie wolności kademickich i praw nabytych, niejednoznaczne prawo.

Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany przez premiera Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku przygotowany przez minister Barbarę Kudrycką projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Projekt został uchwalony na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu 4 lutego br.

Czy mianowanie będzie chronić przed bezzasadnym zwolnieniem?...czytaj
Zaproszenie na manifestację
ZAPROSZENIE NA MANIFESTACJĘ POD SEJMEM - 02. 03. 2011 r.
Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022