24 Styczeń 2018 10:08
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Konferencja pt. "Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich..."
Konferencja pt. „Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich…” w 70. rocznicę mordu dokonanego na lwowskich profesorach
Program działania
Program działania KSN od maja 2011 r. do końca października 2011 roku. Rekomendacje Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” dla Rady KSN.
Manifestacja
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zapewne wszyscy już wiedzą, że 25.05.2011 we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce odbędą się manifestacje, natomiast 30.06.2011 nasz Związek organizuje duży protest w Warszawie. Proszę o aktywny udział naszego środowiska w tych manifestacjach pod naszymi hasłami: żądaniami wzrostu płac, wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe oraz usunięcia złych zapisów z uchwalonej niedawno nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i in. ustaw. Pokażmy naszą siłę we wspólnym publicznym wystąpieniu.
Podpisujmy również deklaracje poparcia zmiany ustawy o płacy minimalnej celem jej znaczącego podniesienia. Bądźmy solidarni!

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Edward MALEC


Katowice, dnia 13 maja 2011 r
Szanowni Koledzy!
Zacytowany powyżej komunikat pojawił się na stronie internetowej Krajowej Sekcji Nauki (KSN Online). W związku z zawartymi w nim informacjami proszę podjęcie następujących działań:

 • udział w akcji zbierania podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o płacy minimalnej. Wypełnione formularze należy zbiorczo odsyłać (najlepiej w terminie do dnia 10.06.2011) pod adres :
  Sekretariat Zarządu Regionu "Solidarność"
  Kol. Justyna LATOS
  ul. Floriana 7
  40-286 KATOWICE
  Więcej informacji: formularz, tekst projektu, znajdą Państwo na KSN Online: www.solidarnosc.org.pl/~ksn/ w dziale Aktualności.
  Bezpośredni dostęp do ww. dokumentów poprzez odsyłacze:
  www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/druk_poparcia-wykaz_obywateli.doc
  www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/projekt_nowelizacji_ustawy.doc

 • śledzenie komunikatów dotyczących organizowanej manifestacji na: http://solidarnosckatowice.pl Jednocześnie informuję , że
  dojazdy do Katowic będą refundowane z funduszu strajkowego.


  • Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
   Ewa Żurawska
Postulaty płacowe
Postulaty-żądania wypracowane na Komisji ds. Płac.

Wobec braku od 2005 roku poprawy wynagrodzeń pracowników szkół wyższych i PAN oraz zniesienia w art. 151, w ust. 1, w pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym , …. z dnia 18 marca 2011roku, określenia wysokości maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, a także wobec wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o ponad 40%, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące żądania:

 1. ustalenie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego finansowanego z budżetu państwa z tzw. dotacji dydaktycznej stacjonarnej, w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, wskaźnikowo w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej według załączonej tabeli;
 2. wprowadzenia 3-letniego planu (2012 – 2014) równomiernej poprawy wynagrodzeń według załączonej propozycji;
 3. blokada maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego finansowanego z budżetu państwa z tzw. dotacji dydaktycznej stacjonarnej, w odniesieniu do poszczególnych stanowisk według załączonej tabeli;
 4. zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe (dotacji dydaktycznej stacjonarnej), o kwotę wynikająca z pkt. 2 na poprawę wynagrodzeń w latach 2012 - 2014; oczekujemy, że Rektorzy (Ministerstwo) wystapią do MNiSzW (ministerstwa Finansów) o potrzebne kwoty;
 5. zachowanie relacji w grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi) 3:2:1:1 przeciętnego wynagrodzenia w ramach etatu (finansowanego z budżetu państwa w tzw. dotacji stacjonarnej dydaktycznej), w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które to zasady ukształtowane zostały w latach 2001-2005.
 6. określania przez poszczególne uczelnie, jakie części wynagrodzenia zasadniczego pokrywane są z dotacji dydaktycznej stacjonarnej, a jakie z innych źródeł.
Ustawa podpisana
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
Poniżej link do artykułu na ten temat, który ukazał się wczoraj w Rzeczpospolitej
czytaj
Referendum
Dlaczego nie podoba nam się rządowa ustawa o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw ?
...czytaj
Pamiętamy
Wspomnienia
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

Komisja Zakładowa od wielu lat zbiera materiały na temat historii NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego. Do tej pory ukazały się nasze artykuły na ten temat w Gazecie Uniwersyteckiej. Materiały przez nas zebrane posłużyły także wspomnieniu tej części historii UŚ w monografii z okazji 40. lecia powstania Uniwersytetu.

W bieżącym roku zamierzamy przy współpracy z katowickim oddziałem IPN wydać publikację dotyczącą lat 1980 – 1989...

Uważamy, że poza przypomnieniem pewnych faktów historycznych ważną częścią monografii powinny być wspomnienia przeżyć oraz przemyślenia uczestników wydarzeń lat 80. na temat „Moja Solidarność”.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na nasz apel do końca maja 2011 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie przygotowanego materiału (do 10 stron), najlepiej w formie elektronicznej, na nasz adres: solidarn@us.edu.pl

Wydaje się nam, że bieżący rok – 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – to bardzo dobry moment na podjęcie wysiłku przygotowania i wydania publikacji o historii „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego. Nie byłaby ona jednak pełna bez osobistych wspomnień uczestników tych wydarzeń.

Łączę wyrazy szacunku
Przewodnicząca
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego

mgr Ewa Żurawska
Profesor Malec o ustawie
Wywiad z przewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, prof. Edwardem Malcem, na temat nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w NASZYM DZIENNIKU
KOMUNIKAT o zmianie ustawy
Komunikat

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Ustawa z dnia 18 marca 2011 r.


W załączeniu przedstawiamy ujednolicony tekst działu pracowniczego oraz przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 18 marca 2011 roku. Ten dział jest dla nas najważniejszy.
Całą ustawę, tekst jednolity lub ujednolicony przekażemy we właściwym czasie tj. po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i opublikowaniu w dzienniku urzędowym.

Z art. 38 wynika, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku z wyjątkiem powołanych przepisów wymienionych w punktach 1), 2), 3), 4, 5).
Z postanowień art. 38 :
Pkt. 1) art. 1 punkt 106 tj. art. 151 dotyczący wynagrodzeń, brak górnych widełek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku,

pkt . 5) przepisu art. 1 pkt 92 czyli art. 120, dotyczący zatrudnienia
adiunktów i asystentów wchodzi w życie 1 października 2013 roku.
Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ "Solidarność"
Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ „Solidarność”
z dnia 16 marca 2011 r.

12 marca odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych zrzeszonych w Sekcji.

Przewodniczący KSN, prof. Edward Malec, dokonał oceny prac parlamentarnych nad Ustawą i stosownych działań KSN. Podsumowaniem pracy Senatu RP było stwierdzenie o sprzeczności senackich poprawek z Konstytucją RP, gdyż naruszają prawa nabyte pracowników. Stanowią one odstępstwo od kompromisowych zapisów wypracowanych podczas długotrwałych obrad w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zatwierdzonych przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.

Przewodniczący KSN zwracał się prośbą do Posłów RP o odrzucenie dwu spośród poprawek przyjętych przez Senat RP, ale niestety Sejm podtrzymał stanowisko Senatu.

W związku z powyższym zostały podjęte stosowne stanowisko i uchwała w sprawie dalszego postępowania z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku, zaczynając od wystąpienia do Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, sporu zbiorowego z Rządem RP, a w razie niepowodzenia mediacji przeprowadzenia referendum strajkowego.

W załączeniu stanowiska i uchwała KSN i KK NSZZ "Solidarność".

Ogłoszenia
Ostatki w Korbielowie
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
WYBORY 2018 - 2022