19 Listopad 2017 00:10
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Ustawa podpisana
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
Poniżej link do artykułu na ten temat, który ukazał się wczoraj w Rzeczpospolitej
czytaj
Referendum
Dlaczego nie podoba nam się rządowa ustawa o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw ?
...czytaj
Pamiętamy
Wspomnienia
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

Komisja Zakładowa od wielu lat zbiera materiały na temat historii NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego. Do tej pory ukazały się nasze artykuły na ten temat w Gazecie Uniwersyteckiej. Materiały przez nas zebrane posłużyły także wspomnieniu tej części historii UŚ w monografii z okazji 40. lecia powstania Uniwersytetu.

W bieżącym roku zamierzamy przy współpracy z katowickim oddziałem IPN wydać publikację dotyczącą lat 1980 – 1989...

Uważamy, że poza przypomnieniem pewnych faktów historycznych ważną częścią monografii powinny być wspomnienia przeżyć oraz przemyślenia uczestników wydarzeń lat 80. na temat „Moja Solidarność”.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na nasz apel do końca maja 2011 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie przygotowanego materiału (do 10 stron), najlepiej w formie elektronicznej, na nasz adres: solidarn@us.edu.pl

Wydaje się nam, że bieżący rok – 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – to bardzo dobry moment na podjęcie wysiłku przygotowania i wydania publikacji o historii „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego. Nie byłaby ona jednak pełna bez osobistych wspomnień uczestników tych wydarzeń.

Łączę wyrazy szacunku
Przewodnicząca
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego

mgr Ewa Żurawska
Profesor Malec o ustawie
Wywiad z przewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, prof. Edwardem Malcem, na temat nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w NASZYM DZIENNIKU
KOMUNIKAT o zmianie ustawy
Komunikat

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Ustawa z dnia 18 marca 2011 r.


W załączeniu przedstawiamy ujednolicony tekst działu pracowniczego oraz przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 18 marca 2011 roku. Ten dział jest dla nas najważniejszy.
Całą ustawę, tekst jednolity lub ujednolicony przekażemy we właściwym czasie tj. po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i opublikowaniu w dzienniku urzędowym.

Z art. 38 wynika, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku z wyjątkiem powołanych przepisów wymienionych w punktach 1), 2), 3), 4, 5).
Z postanowień art. 38 :
Pkt. 1) art. 1 punkt 106 tj. art. 151 dotyczący wynagrodzeń, brak górnych widełek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku,

pkt . 5) przepisu art. 1 pkt 92 czyli art. 120, dotyczący zatrudnienia
adiunktów i asystentów wchodzi w życie 1 października 2013 roku.
Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ "Solidarność"
Komunikat nr 1/2011 KZ NSZZ „Solidarność”
z dnia 16 marca 2011 r.

12 marca odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych zrzeszonych w Sekcji.

Przewodniczący KSN, prof. Edward Malec, dokonał oceny prac parlamentarnych nad Ustawą i stosownych działań KSN. Podsumowaniem pracy Senatu RP było stwierdzenie o sprzeczności senackich poprawek z Konstytucją RP, gdyż naruszają prawa nabyte pracowników. Stanowią one odstępstwo od kompromisowych zapisów wypracowanych podczas długotrwałych obrad w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zatwierdzonych przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.

Przewodniczący KSN zwracał się prośbą do Posłów RP o odrzucenie dwu spośród poprawek przyjętych przez Senat RP, ale niestety Sejm podtrzymał stanowisko Senatu.

W związku z powyższym zostały podjęte stosowne stanowisko i uchwała w sprawie dalszego postępowania z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku, zaczynając od wystąpienia do Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, sporu zbiorowego z Rządem RP, a w razie niepowodzenia mediacji przeprowadzenia referendum strajkowego.

W załączeniu stanowiska i uchwała KSN i KK NSZZ "Solidarność".

Stanowisko KK w sprawie ustawy - O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Stanowisko KK
w sprawie ustawy - O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki -
uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" uważa, że uchwalony projekt ustawy O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wprowadza rozwiązania szkodliwe dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Utrwalając istniejące nieprawidłowości, prowadzi do destabilizacji zatrudnienia (art. 118 i 132). Umożliwia zwalnianie nawet pracowników mianowanych już po jednokrotnej ocenie negatywnej. Ustawa odbiera prawa nabyte (art. 120 oraz przepisy przejściowe art. 22 i 37).

Dotychczasowy status pracowników naukowych gwarantował niezależność od wpływów politycznych i dawał możliwość swobodnej pracy naukowej. Znowelizowana ustawy zmienia ten stan rzeczy. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uważa, że wbrew intencjom ustawodawcy nastąpi obniżenie poziomu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Poziom wynagrodzeń pracowników akademickich stanowi barierę dla rozwoju polskiej nauki, w szczególności zatrudniania w uczelniach najzdolniejszych absolwentów. Ponadto aktualny system płacowy ogranicza możliwości zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników niebędących nauczycielami akademickimi niezbędnej do profesjonalnego zarządzania uczelniami i efektywnego prowadzenia badań.

Dlatego KK domaga się przede wszystkim zwiększenia tych nakładów.


Stanowisko KSN NSZZ "Solidarność" z dnia 12 marca 2011 r.
Stanowisko
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
z dnia 12 marca 2011 r.
w sprawie poprawy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz respektowania praw nabytych nauczycieli akademickich.


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec niskich nakładów budżetowych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w roku 2011 i braku woli ich zwiększenia w roku 2012 . Nakłady budżetowe na naukę i szkolnictwo wyższe należą do najniższych w Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że nie da się budować innowacyjnej gospodarki ani osiągnąć postępu cywilizacyjnego, materialnego i kulturowego Polski bez znacznego zwiększenia wydatków budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe.

KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że niezbędne jest zagwarantowanie środków finansowych w budżecie państwa na powrót do koncepcji ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym i PAN wg zasad ukształtowanych w latach 2001-2005. Określały one przeciętne wynagrodzenia finansowane z tzw. dotacji stacjonarnej dydaktycznej w poszczególnych grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie relacji 3:2:1,25:1,25 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” w obecnym kształcie zawiera rozwiązania szkodliwe. Wiele przyjętych zapisów utrwala istniejące nieprawidłowości. Ustawa narusza swobody akademickie i odbiera prawa nabyte. W ustawie zabrakło zapisu gwarantującego wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe. Reformie nie będzie sprzyjać destabilizacja zatrudnienia kadry naukowej i wymuszanie jej mobilności bez znaczących bodźców finansowych. Dotychczasowy status pracowników naukowych potencjalnie dawał niezależność od wpływów politycznych i możliwość swobodnej pracy naukowej. Znowelizowana ustawa zmienia ten stan rzeczy, praktycznie znosząc mianowanie i umożliwiając łatwe zwalniania nawet profesorów tytularnych. Szczególnie pogarsza się status młodych pracowników - wbrew deklaracjom twórców zmian - w myśl projektowanej ustawy nakłada się na nich nowe wymagania i obowiązki, zwiększa poczucie zagrożenia i utrudnia start życiowy. Ponadto nadal nieznane są szczegółowe zapisy rozporządzeń wykonawczych, zwłaszcza odnoszące się do procedury habilitacyjnej, co zwiększa niepewność w kształtowaniu kariery naukowej młodych pracowników nauki.

KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że potrzebna jest mobilizacja środowisk uczelnianych do czynnego działania, do publicznego wyrażenia swojego protestu wobec niskich płac, ograniczania wolności akademickich i odbierania praw nabytych. W tej sytuacji konieczne jest wszczęcie sporu zbiorowego z rządem RP.

Domagamy się zagwarantowania środków finansowych w budżecie państwa na powrót do koncepcji ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym, poszanowania praw nabytych, niezależności statusu pracowników uczelni od wpływów politycznych, możliwości swobodnej pracy naukowej i prawa do wolnej, otwartej i bezpłatnej edukacji dla wszystkich.

Uchwała nr 1 Rady KSN
Uchwała nr 1
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Wrocław, dnia 12 marca 2011 roku


w sprawie dalszego postępowania nad ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Rady po przyjęciu przez Sejm RP ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw do podjęcia następujących działań:

§ 1

Wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o niepodpisywanie powołanej ustawy.

§ 2

W przypadku oddalenia wniosku przez Prezydenta RP wszcząć procedurę skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności podpisanej przez Prezydenta RP w/w ustawy z Konstytucją RP.

§3

Wszczęcie sporu zbiorowego z Rządem RP w sprawie poprawy wynagrodzeń w relacji do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W razie niepowodzenia mediacji, należy przygotować się do przeprowadzenia referendum strajkowego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Polskie Radio Katowice - Kawa na ławę
W związku z projektem nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego został zaproszony 2 marca 2011 do Radia Katowice, do programu "Kawa na ławę", dr Antoni Winiarski.

Nagranie można odsłuchać
Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki