24 Kwiecień 2018 17:56
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Powitanie
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ

DOLACZ DO NAS

Serdecznie witamy na naszej stronie.
Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność
Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność
w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 22.01.2018r

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 stycznia 2018 r. przedstawił drugą wersję projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, do której Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące ogólne uwagi:

 1. Brak jest określenia strategicznych celów Państwa realizowanych przez uczelnie publiczne oraz wpływu Rządu na ich realizację. Ustawa nie zapewnia zachowania zasad równości szans poszczególnych ośrodków w dostępie do finansowania ze środków publicznych, pełnej transparentności ich przyznawania oraz kontroli Państwa w ich wydatkowaniu.


 2. Wprowadzenie Rady Uczelni, koncentracja władzy w rękach rektora, osłabienie roli organów kolegialnych, pomniejszenie roli innych wybieralnych organów uczelni prowadzi do likwidacji autonomii społeczności akademickiej danej uczelni.


 3. Skład Rady Uczelni oraz jej kompetencje nie pozostawiają wątpliwości w kwestii proponowanego wyprowadzenia najważniejszych decyzji, w tym majątkowych, poza zasięg wspólnoty akademickiej.


 4. Brak jest potwierdzonej zgody Rządu RP na zapisy projektu ustawy o zwiększeniu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, bez których proponowana reforma nie ma szans na realizację. Zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe winno być zawarte w długoterminowych, strategicznych planach rządu.


 5. Zastrzeżenia budzą przepisy dotyczące parametryzacji uczelni, oraz związany z tym sposób rozdziału środków budżetowych. W konsekwencji nie faktyczne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, ale decyzje urzędnicze będą decydować, które uczelnie będą miały szansę się rozwijać, a które upaść.


 6. Ocena doskonałości naukowej w uczelni powinna dotyczyć grup badawczych i uwzględniać wpływ prowadzonych badań na kształcenie w tej uczelni. Ten efekt powinien wpływać na finansowanie kształcenia, a nie przenosić skutków finansowych wynikających z oceny wyalienowanych, zamkniętych na kształcenie badaczy, na dotację kształcenia prowadzonego przez pozostałych pracowników.


 7. Niejasne zasady awansu naukowego i zawodowego nauczycieli akademickich stwarzają nieprzyjazne warunki pracy. Czemu ma służyć habilitacja, skoro nie jest konieczna? KSN opowiada się za awansem na podstawie dorobku i jednostopniowym modelem kariery naukowej. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora należy jednoznacznie przypisać organom kolegialnym jakimi są Rady Naukowe merytorycznie kompetentne do oceny dorobku.


 8. Ustawowa gwarancja wynagrodzenia minimalnego zapisana w projekcie ustawy, winna być uzupełniona gwarancją ładu płacowego wyrażającego się stosunkiem przeciętnych wynagrodzeń w grupach pracowniczych jak: 1,25:1,25:2:3.


 9. Umożliwienie zawierania zakładowych układów zbiorowych wymaga szczegółowego wyjaśnienia, ponieważ uczelnia publiczna utrzymuje się głównie ze środków budżetowych przyznawanych przez Ministra. Brak jest w ustawie zapisów umożliwiających zawieranie Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy.


 10. Reprezentatywne związki zawodowe muszą mieć zagwarantowane ustawowo prawo uzgadniania regulaminów pracy, wynagradzania oraz zasad oceny pracownika. Ocena okresowa winna być dwuinstancyjna, a jej ogólne, minimalne kryteria dla poszczególnych grup pracowniczych winny być zawarte w ustawie.


 11. Brak projektów rozporządzeń, a w szczególności rozporządzenia zawierającego nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych, a także rozporządzenia w sprawie kryteriów ewaluacji naukowej uniemożliwia dokonanie oceny efektów wprowadzanych zmian.

Reasumując, przedstawiony projekt Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, powinien zostać gruntownie poprawiony i uzupełniony o niezbędne rozporządzenia, zanim zostanie przekazany do dalszych etapów konsultacji i procesu legislacyjnego.

oryginalny tekst (plik w pdf)
DOKUMENTY WYBORCZE NA KADENCJĘ 2018-2022

DOKUMENTY WYBORCZE NA KADENCJĘ 2018-2022

Ordynacja wyborcza

Uchwały i komunikaty Zakładowej Komisji Wyborczej

Dokumenty Zakładowej Komisji Wyborczej

 • Lista obecności
 • Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków
 • Krótkie sprawozdanie z działalności (przygotowuje obecny Przewodniczący Koła)
 • Zgłaszanie kandydatów
 • Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku
 • Karta do głosowania
 • Protokół z ustalenia wyników wyborów władz Koła
 • Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów

Dokumenty ogólne

Wykład otwarty "CZAS I JĘZYK"
36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego


Kampania społeczna Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” 13 grudnia 2017 godz. 19.30

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza do udziału w akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, która polega na zapaleniu świec dnia 13 grudnia 2017 roku o godz. 19.30 w oknach urzędów i budynków użyteczności publicznej, w szczególności jednak w zwykłych domach.

„Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie da się zgasić” – to fragment bożonarodzeniowego orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, który w 1981 roku wspomniał o Polakach cierpiących z powodu reżimu komunistycznego. Stan wojenny był jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Polski, w tak trudnym czasie gest solidarności wobec Polaków wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Świecę, symbolizującą światło wolności, zapalił tamtej zimy w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie Papież Jan Paweł II. Zapłonęła także w Białym Domu i szeregu innych miejsc. W podobny sposób swój sprzeciw wobec polityki komunistycznych władz wyrażali Polacy w kraju.

Przed nadchodzącą 36. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Instytut Pamięci Narodowej chce po raz kolejny przypomnieć o wszystkich tych, którzy wybrali wtedy drogę oporu, zachęcając do uczczenia pamięci tym samym gestem ofiar stanu wojennego. Niech 13 grudnia 2017 roku o godz. 19.30 zapłoną w oknach świece.

Zapraszamy na wydarzenia zorganizowane przez Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach dla upamiętnienia 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego:

36. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”– Katowice, 16 grudnia 2017

16 grudnia uczcimy 36. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Społeczny Komitet Pamięci Poległych 16 grudnia 1981 r, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności“ oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają do udziału w tegorocznej uroczystości, która rozpocznie się o godz. 14.00 mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Piękna 8, Katowice). Około godziny 15.15 odbędzie się przemarsz pod Krzyż–Pomnik Górników przy Kopalni „Wujek” (Plac NSZZ Solidarność). Tutaj o godz. 15.45 odbędzie się apel poległych oraz złożenie wieńców i kwiatów.

O godz. 11.00 rozpocznie się piąta edycja Biegu Dziewięciu Górników. Weźmie w nim udział około 500 osób (uczniów wraz z opiekunami). Uczniowie reprezentujący jedną ze szkół woj. śląskiego będą, jak zawsze, ubrani w koszulkę z wizerunkiem jednego z Górników zastrzelonych w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek“ – 16 grudnia 1981 r. Wszyscy biegacze spotkają się u zbiegu ulicy Wincentego Pola i Mikołowskiej, skąd cała grupa, zamkniętą dla ruchu ulicą, pobiegnie pod Pomnik Krzyż.

Sosnowiec 13 grudnia – Wykład Ryszarda Mozgola „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic… Stan wojenny 13 grudnia 1981 r. w województwie katowickim” w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu (ul. Parkowa 1). Wydarzeniem towarzyszącym jest prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu wojennego“ w dniach 8-20 grudnia.

15 grudnia godz. 10.00 Wykład Tomasza Goneta „Stan wojenny w woj. katowickim" w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (plac Zillingera 1)
Pismo JM Rektora do Przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność"

XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ "Solidarność"
XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność”

Reforma szkolnictwa wyższego nauki a solidarność środowiska akademickiego


W dniach 21 – 24.09.2017 r. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” . Miejscem spotkania był Radom-Turno, a organizatorem Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Zasadniczym elementem Forum były wykłady i dyskusje nawiązujące do oficjalnych punktów tematyki Narodowego Kongresu Nauki i odnoszące się do prezentowanych podczas NKN założeń Ustawy 2.0. Dyskutowano również kwestie, które nie znalazły dostatecznego odzwierciedlenia w programie NKN, a m.in. kontrowersje założeń Ustawy 2.0 w kwestiach poszanowania praw pracowniczych i związkowych oraz niespójności Ustawy z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy.
...czytaj
OBCHODY XXXVII ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIENIA KATOWICKIEGO

Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się obchody XXXVII rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego zorganizowane w Dąbrowie Górniczej przez Solidarność 11 września br. Później było składanie kwiatów pod Ołtarzem Ojczyzny, Tablicami Katyńskimi, pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. oraz pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W uroczystościach uczestniczyli sygnatariusze Porozumienia - Andrzej Rozpłochowski i Zbigniew Kupisiewicz, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miasta, a także parlamentarzyści, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Solidarności.

Msza św. odprawiona została w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej przez Duszpasterza Ludzi Pracy - ks. kanonika Andrzeja Stasiaka i proboszcza parafii - o. Radosława Kramarskiego. Podczas kazania o. Radosław docenił wydarzenia z lat 80 charakteryzujące się m.in. ogromem ludzkiego cierpienia i walki o jedno - o wolność. Zwrócił uwagę, jak ważna jest cnota nadziei, która daje człowiekowi iskrę i moc oraz przywraca chęci do życia. - Nadzieja to ruch, to inspiracja, to poryw do działania, do zdobywania. Ludzie Solidarności to byli ludzie nadziei - przywracali nadzieję światu, Ojczyźnie....czytaj


PIKIETA PROTESTACYJNA PRZED PRZEDSTAWICIELSTWEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ W WARSZAWIE
W sobotę 16.09.2017 o godz. 12-tej odbędzie się w Warszawie przy ul. Jasnej 14-16 manifestacja przed Przedstawicielstwem KE. Komisja Europejska zgłosiła bowiem zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego w Polsce (co zacznie obowiązywać od 1.X.2017), ponieważ uważa, że niższy wiek emerytalny kobiet stanowi ich dyskryminację.
Wyjazdy na manifestację organizują biura terenowe NSZZ Solidarność. Proszę, by osoby chętne do udziału w manifestacji 16.09.2017 skontaktowały się z jednym z tych biur.
Lista i dane biur terenowych są dostępne na stronie
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/biura_terenowe_zarzadu_regionu.html
...czytaj
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ
Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia - pod takim hasłem organizowana jest XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, podczas których uczestnicy modlą się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników zapoczątkowane zostały w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ "Solidarność".

Jak co roku, dąbrowska Solidarność będzie organizować wyjazd na pielgrzymkę w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) - godz. 7.00 spod ZOZ-u. Powrót po zakończeniu uroczystej sumy.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 lub telefonicznie nr. tel. 61-05.

Przewidywany program:
• godz. 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach – rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie
• godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko
• godz. 10.00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”
• godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy
• godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel
INFORMACJA ZE SPOTKANIA W KANCELARII RADY MINISTRÓW POŚWIĘCONEGO NIT
Informacja ze spotkania w Kancelarii Rady Ministrów w sprawie uwag KSN do ustawy o NIT

W dniu 7 czerwca br., na zaproszenie Ministra – Członka RM Pana Henryka Kowalczyka odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poświęcone omówieniu uwag i wątpliwości zgłoszonych do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. czytaj...
Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" Toruń, 3.06.2017r.
W dniu 3 czerwca br. Rada KSN NSZZ "Solidarność" obradowała w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecnych było 29 członków Rady, 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz 4 zaproszonych gości. Obecna była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.

Uczestników obrad przywitał przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy UMK kol. Stanisław Biniak.

Gościem obrad był JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Pan Rektor przedstawił krótko historię UMK, znaczącą pozycję Uniwersytetu w strukturze polskich ośrodków akademickich oraz osiągnięcia związane z pokonywaniem trudności finansowych. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony członków Rady wyrażonym gradem pytań do Pana Rektora jako zarządzającego z sukcesem wysoko notowanym uniwersytetem, ale także jako wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Z dyskusji wyniknęło, że w niektórych zagadnieniach dotyczących projektowanej nowej ustawy 2.0 istnieją istotne różnice pomiędzy stanowiskiem KRASP i Rady KSN NSZZ "Solidarność". czytaj...

Przyjęte uchwały i stanowiska są dostępne na stronie KSNu http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/118/
Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022